ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ๒-๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

    สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา  จัดโครงการตรวจประเมินระดับหลักสูตร (แยก) ๑๐ หลักสูตร ๔ คณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒-๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อควบคุมคุณภาพการศึกษาและติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบ...
    อ่านรายละเอียด
  • คำสั่ง มมร ที่ ๕๗๗/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับติดตามการรวบรวมรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ๒๑ หลักสูตร

        download
    อ่านรายละเอียด

 

ยินดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย