ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ๒๐-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกำกับติดตามผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อควบคุมคุณภาพการศึกษาและติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับสถาบัน...
  อ่านรายละเอียด
 • ๑-๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกำกับติดตามผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ ๑-๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์การจัดโครงการเพื่อควบคุมคุณภาพการศึกษาและติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา...
  อ่านรายละเอียด
 • ๑๗-๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ๑๘ หลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ๑๘ หลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์การจัดเพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร...
  อ่านรายละเอียด

 

ยินดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย