ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 15 - 16 สิงหาคม 2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ผ่านระบบ che qa online system

    สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ผ่านระบบ che qa online system ระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ...
  อ่านรายละเอียด
 • 2-4 กันยายน 2562 โครงการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (รวม) ปีการศึกษา 2561

    สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 17 หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่  2-4 กันยายน 2562   ...
  อ่านรายละเอียด
 • ๒๔-๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒   ...
  อ่านรายละเอียด

 

ยินดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย