เบอร์ติดต่อ : 0-2444-6000

ดร.วสิฐพัชร์  วาฤทธิ์ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

ต่อ  1134

น.ส.วันดี บุญล้อม
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา

ต่อ  1134

น.ส.จุฑามาศ  เทพเทียมทัศ
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา

ต่อ  1135

 

น.ส.อัมพิกา  กลิ่นฟุ้ง
นักวิชาการศึกษา

ต่อ  1135

น.ส.มณฑิตา  สุขสมัย 
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา

ต่อ  1136

น.ส.เบญจวรรณ  อู่อรุณ 
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา

ต่อ  1135


นายวิชิต  ทองประเสริฐ

นักวิชาการศึกษา

ต่อ  1136
    ต่อ  1135

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share