แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
24 – 25 กันยายน 2563 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย contentqa2 22
19 - 21 สิงหาคม 2563 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย contentqa2 55
30-31 กรกฎาคม 2563 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (รวม) ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย contentqa2 76
22 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม 2563 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (แยก) ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย contentqa2 124
ขอนิมนต์/เรียนเชิญ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ E-sar ผ่านระบบออนไลน์ เขียนโดย contentqa2 93
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบ (e - sar) การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร และระบบ (e – port) เขียนโดย contentqa2 1764
คู่มือ e-SAR เขียนโดย contentqa2 1846
วันที่ 18 ธันวาคม 2562 กิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา เขียนโดย contentqa2 908
5 – 6 พ.ย. 2562 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย contentqa2 248
3-4 ตุลาคม 2562 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย contentqa2 985