สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา  จัดโครงการตรวจประเมินระดับหลักสูตร (แยก) ๑๐ หลักสูตร ๔ คณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒-๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อควบคุมคุณภาพการศึกษาและติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบ และพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตร  อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำรายงาน การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ บนระบบข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online System) เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจ ความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน
 
การจัดโครงการนี้ถือเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ยิ่ง ต่อการพัฒนาคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนภารกิจยุทธศาสตร์ให้เป็นไปในทิศทางที่กำหนดไว้
 
ณ อาคารสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (B3) สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ 
 
วันที่ ๒  กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการนำบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดงาน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวคำรายงาน
 
คณะศาสนาและปรัชญา
๑. สาขาวิชาพุทธศาสตร์
๒. สาขาวิชาปรัชญา
๓. สาขาวิชาศาสนศึกษา
 
คณะมนุษยศาสตร์
๑. สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต
๒. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 
บัณฑิตวิทยาลัย
๑. สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา (โท)
๒.  สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา (เอก)
๓. สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (โท)
๔. สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (เอก)
 
วันที่ ๓  กรกฎาคม ๒๕๖๑  
อธิการบดีนำบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดงาน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวคำรายงาน
 
คณะสังคมศาสตร์
๑. สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
๒. สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๓. สาขาวิชาการปกครอง
 
คณะศึกษาศาสตร์
๑. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
๒. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
 
บัณฑิตวิทยาลัย
๑. สาขาวิชาการปกครอง(โท)
๒. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (โท)
๓. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (เอก)
 
คณะกรรมการประเมินแต่ละหลักสูตร สรุปผลการประเมิน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ และแจ้งผลการประเมินในภาพรวมด้วยวาจา ณ อาคารสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (B3) สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ 

Share