สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

 

ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อควบคุมคุณภาพการศึกษาและติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบ และพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตร เพื่อให้ได้ทราบ จุดแข็ง จุดอ่อน และนำผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และได้แนวทางพัฒนาต่อไป เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำรายงานประจำปีการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ บนระบบ CHE QA Online เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน และเพื่อจัดส่งข้อมูลทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

การจัดโครงการนี้ถือเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ยิ่ง ต่อการพัฒนาคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนภารกิจยุทธศาสตร์ให้เป็นไปในทิศทางที่กำหนดไว้

 

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

ณ อาคารหอสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม (B6) ชั้น ๑

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการนำบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดงาน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวคำรายงาน

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตรวจเอกสาร/สัมภาษณ์ ดำเนินการตรวจประเมินพร้อมกัน

คณะศาสนาและปรัชญา

๑. สาขาวิชาพุทธศาสตร์ อาคาร (B7.1) ห้อง 402

๒. สาขาวิชาปรัชญา อาคาร (B7.2) ห้อง 403

คณะมนุษยศาสตร์

๑. สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต อาคาร (B7.2) ห้อง 203

๒. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ อาคาร (B7.2) ห้อง 204

 

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

คณะสังคมศาสตร์

๑. สาขาวิชาการปกครอง อาคาร (B7.4) ห้อง 202

คณะศึกษาศาสตร์

๑. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย อาคาร (B7.7)

๒. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ อาคาร (B7.7)

 

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

คณะสังคมศาสตร์

๑. สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ อาคาร (B7.4)ห้อง 202

บัณฑิตวิทยาลัย

๑. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (โท) อาคาร (B7.1) ห้อง 502

๒. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (เอก) อาคาร (B7.1) ห้อง 502

๓. สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (โท)

 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ผ่านระบบ CHE QA Online System พร้อมตรวจเอกสาร/สัมภาษณ์

 

คณะกรรมการประเมินแต่ละหลักสูตร สรุปผลการประเมิน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ และแจ้งผลการประเมินในภาพรวมด้วยวาจา ณ อาคารหอสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม (B6) ชั้น ๑

 

อธิการบดี มอบของที่ระลึก/กล่าวสัมโมทนียกถาและปิดการประชุม

Share