สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 17 หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่  2-4 กันยายน 2562

 

ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อควบคุมคุณภาพการศึกษาและติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบ และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร ที่จัดการเรียนการสอน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแต่ละหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำรายงานประจำปีการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2561 บนระบบข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online System) เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน

 

การจัดโครงการนี้ถือเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ยิ่ง ต่อการพัฒนาคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนภารกิจยุทธศาสตร์ให้เป็นไปในทิศทางที่กำหนดไว้

 

วันที่ 2 กันยายน 2562

ณ อาคารหอสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม (B6) ชั้น 1

อธิการบดีนำบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดงาน รองอธิการบดีด้านวิชาการ วิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวคำรายงาน

 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ผ่านระบบ CHE QA Online Systemพร้อมตรวจเอกสาร/สัมภาษณ์ ดำเนินการตรวจประเมินพร้อมกัน 6 หลักสูตร

 

คณะศาสนาและปรัชญา ณ อาคารพระพรหมมุนี (B7.2)

1. สาขาวิชาศาสนศึกษา (ปริญญาตรี) อาคาร (B7.2) ชั้น 4 ห้อง 402

2. สาขาวิชาพุทธศาสตร์ (ปริญญาตรี) อาคาร (B7.2) ชั้น 4 ห้อง 401

3. สาขาวิชาปรัชญา (ปริญญาตรี) อาคาร (B7.2) ชั้น 2 ห้อง 204

บัณฑิตวิทยาลัย ณ อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส (B7.1)  

4. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปริญญาเอก) อาคาร (B7.1) ชั้น 4 ห้อง 402

คณะสังคมศาสตร์ ณ อาคารสมเด็จพระวันรัต  (B7.4)

5. สาขาวิชาการปกครอง (ปริญญาตรี) อาคาร (B7.4) ชั้น 2 ห้อง 204

6. สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ (ปริญญาตรี) อาคาร (B7.4) ชั้น 2 ห้อง 205

 

วันที่ 3 กันยายน 2562

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ผ่านระบบ CHE QA Online Systemพร้อมตรวจเอกสาร/สัมภาษณ์ ดำเนินการตรวจประเมินพร้อมกัน 6 หลักสูตร

 

คณะสังคมศาสตร์ ณ อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส (B7.1)  

1. สาขาวิชาสังคมและมานุษยวิทยา (ปริญญาตรี) อาคาร (B7.4) ชั้น 2 ห้อง 204

คณะมนุษยศาสตร์ ณ อาคาร (B7.6)

2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ปริญญาตรี) อาคาร (B7.6) ชั้น 2 ห้อง 203

บัณฑิตวิทยาลัย ณ อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส (B7.1)   

3. สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา (ปริญญาโท) อาคาร (B7.1) ชั้น 4 ห้อง 404

4. สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา (ปริญญาเอก) อาคาร (B7.1) ชั้น 4 ห้อง 403

5. สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ปริญญาโท) อาคาร (B7.1) ชั้น 4 ห้อง 402

6. สาขาวิชาการปกครอง (ปริญญาโท) อาคาร (B7.1) ชั้น 4 ห้อง 405

 

วันที่ 4 กันยายน 2562

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ผ่านระบบ CHE QA Online Systemพร้อมตรวจเอกสาร/สัมภาษณ์ ดำเนินการตรวจประเมินพร้อมกัน 5 หลักสูตร

 

บัณฑิตวิทยาลัย ณ อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส (B7.1)   

1. สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา (ปริญญาเอก) อาคาร (B7.2) ชั้น 4 ห้อง 404

2. สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (ปริญญาโท) อาคาร (B7.2) ชั้น 4 ห้อง 403

คณะศึกษาศาสตร์ ณ อาคาร (B7.7)

3. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย อาคาร (B7.7) ชั้น 4 ห้อง 401

4. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ อาคาร (B7.7) ชั้น 4 ห้อง 402

5. สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา อาคาร (B7.7) ชั้น 4 ห้อง 403

 

คณะกรรมการประเมินแต่ละหลักสูตร สรุปผลการประเมิน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ และแจ้งผลการประเมินในภาพรวมด้วยวาจา ณ อาคารหอสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม (B6) ชั้น 1

 

อธิการบดี มอบของที่ระลึก/กล่าวสัมโมทนียกถาและปิดการประชุม

 

 

Share